REGISTRUJTE SE NA SAJT I ISKORISTITE SVE POGODNOSTI ON LINE KUPOVINE!
NAPOMENA: DA BISTE VIDELI VELEPRODAJNE CENE, POTREBNO JE DA SE REGISTRUJETE NA SAJT KAO PRAVNO LICE!
Novosti
25.09.2019.

FUJIFILM ZAC SISTEM SA SMANJENOM POTROŠNJOM HEMIJE


ZAC je sistem razvijanja termalnih plo- ča sa smanjenom  potrošnjom  hemije  koji  je u potpunosti razvijen i patentiran od strane FUJIFILM-a. ZAC sistem radi tako što se sof- tverski mere uslovi razvijanja, analizirajući pa- rametre i po potrebi dodavati tačno onoliko regeneratora  koliko je potrebno. ZAC sistem omogućava smanjenu potrošnju hemije, pro- duženo vreme razvijača i izuzetnu stabilnost razvijanja uz visok kvalitet reprodukcije. ZAC sistem je dobio nekoliko nagrada na svetskim sajmovima kao  najbolje  inovativno   rešenje, dok je u Americi dobio dva puta nagradu od Intertech Technology Awards. U svetu je do sada instalirano preko 10.000 ZAC razvijačica.

Na InterTech™ Technology Awards u organizaciji  Ame- ričke štamparske industrije, FUJIFILM-ova  ZAC tehnologija je 2010. godine dobila  nagradu za  kontrolu nad  izradom ploča što  je  rezultiralo  konzistentnijim
pločama i uštedom potrošnje hemikalija, kao i smanjenim hemijskim otpadom.
Takođe, na petogodišnjoj svečanoj dodeli Environmental Awards ekoloških nagrada, koju je u Kanadi održao magazin PrintAction, FUJIFILM-u je uru- čeno  zlatno  priznanje za  ekološki proces  za  razvijanje termalne ploče Brillia LH-PJ u FLH-Z ZAC razvijačici. Pored  toga,  šest  od  devet  zlatnih  nagrada podeljenih u kategorijama za štampu otišlo je kupcima (štamparija- ma)  koji  koriste  termanu lo-chem FUJIFILM-a  Brillia LH-PJ ploču i FLH-Z (ZAC) razvijačicu.

FUJIFILM postavlja nove standarde u potrošnji  i održavanju  hemije  svojim višestru- ko nagrađivanom   razvijačicom.  U poređenju sa tipičnim razvijačicama, FLH-Z ‘ZAC’, deo FUJIFILM-ove porodice rešenja sa niskom po- trošnjom hemije, sada nude štamparima ne- nadmašnu uštedu pružajući im mogućnost da razviju oko 8.000m2  ploča sa samo jednom zamenom razvijača. Ovo poboljšanje znači da štampari sada mogu postići najnižu potrošnju hemije pomoću ‘ZAC’ sistema. Na primer, za štampariju koja koristi oko 10.000m2  ploča tokom perioda od 1 do 3 meseca, potrošnja hemije se može smanjiti na oko 216 litara, smanjenje  do 80% (u zavisnosti od postojećeg sistema koji se koristi). FLH-Z ‘ZAC’ razvijačice su prošle opsežna ispitivanja, kako u kompaniji tako i kod korisnika FUJIFILM -a, i uspešno su pokazale svoju sposobnost obrade velike koli- čine ploča pre nego što je potrebno čišćenje. To znači da je za mnoge štamparije potrebno da se razvijačica očistiti samo jednom u tri mese- ca, u poređenju  sa tipičnim režimom čišćenja, svake dve nedelje.

 

„FUJIFILM neprekidno traži načine kako da pomogne svojim  kupcima da uštede novac  i smanje uticaj otpada na životnu  sredinu,  isto- vremeno zadržavajući ili povećavajući kvalitet štampe“, kaže Sean Lane, menadžer proizvoda za ofset rešenja u FUJIFILM-u.
 

„Procesor ZAC pomaže im da rade upra- vo to.  Zbog  činjenice da  je formula hemije za- snovana  na   ne-silikatima,   ‘ZAC’  razvijačica može obraditi  velike  količine  ploča  bez  stvara- nja  taloga  u filteru.  Na  primer,  štamparije koje koriste  32.000m2 ploča  godišnje mogu uštedeti više od 40 sati čišćenja  u ovom  periodu.“

Pored toga, FUJIFILM Superia LH-PLE i LH-PLA su ‘lo-chem’ termalne  ploče obrađene u ‘ZAC’ razvijačici, koje sadrže poboljšani sloj za razvijanje (EDL) povećavajući rastvorljivost područja bez slike tokom razvijanja, dodatno pomažući razvijanje,  rezultirajući  mnogo čisti- jim radom. Kako hemija ne sadrži alkohol ili rastvarače, to dodatno poboljšava radno okru- ženje. Konačno, zbog načina na koji ‘ZAC’ ra- zvijačica inteligentno kontroliše dopunu, sistem je stabilniji, čineći ga mnogo lakšim za postiza- nje visokog kvaliteta, bez obzira na promenu uslova rada. Ovo je posebno važno za zahtev- ne aplikacije FM rastriranja.

„Sa   neprestano   rastućom   porodicom ‘lo-chem’ termalnih ploča  sa i ‘ZAC’ razvijači- com,  klijentima demonstriramo koliko  ozbiljno FUJIFILM shvata  brigu  o  okolinu   prilikom  ra- zvoja svojih proizvoda,” kaže Sean. „I, zahvalju- jući razvijačici  ‘ZAC’ koja  im  sada  omogućava da  razviju  oko  8.000m2  ploča  bez  zamene he- mije,  mi i dalje  nudimo štamparima mogućnost velike  uštede na hemiji,  vremenu i novcu.“


PREDNOSTI FUJIFILM ZAC SISTEMA

• Vreme trajanja razvijača je oko 4 meseca ili 20.000 m² razvijenih ploča

• Smanjena potrošnja razvijača (do 90%)

• Rastvor je stalno stabilan, jer se konstantno mere parametri pH vrednosti i provodljivosti

• Visok kvalitet reprodukcije  rasterske  tačke na ploči

• Visok kvalitet reprodukcije  rasterske  tačke čak i pri FM rastriranju

•  Potrošnja  regeneratora   je  smanjena  za 20%,  jer  softver  konstantno  meri  količinu regeneratora  u rastvoru na osnovu merenja tonskih vrednosti na ploči, a ne po kvadratnom metru

• U razvijaču i regeneratoru ZAC sistema nema silikata i ne postoji mogućnost da se nataloži  kalcijum  na valjcima. Na taj način se znatno produžava životni vek same razvi- jačice, valjaka, četki, prenosnog mehanizma

• ZAC sistem zahteva mnogo manje održa- vanja od konvencionalnih sistema, što znači uštedu u radnim satima, ljudskim resursima

• Sa smanjenom potrošnjom hemije i sa po- sebno  dizajniranom  hemijom,  ZAC  sistem ima znatne ekološke prednosti u odnosu na konvencionalne  sisteme

FUJIFILM Superia LH-PLE / LH-PLA TERMALNE PLOČE

Superia  LH-PLE i LH-PLA su ploče  visoke definicije, termalne pozitiv  CTP ploče  za  sred- nje tiraže  komercijalne štampe. U njima  su   in- korporirani  poboljšani sloj razvijanja  (EDL) koji povećava rastvorljivost područja bez slike tokom razvijanja, dodatno pomažući razvijanje.

Ove ploče se takođe mogu koristiti sa UV bojom  i bez  “pečenja”,  a mogu se koristiti za izuzetno kvalitetno 20µm FM rastriranje.

•  Multigrain® tehnologija

• Potrebna je manja snaga lasera za osvetljavanje ploča (duži životni vek lasera)

• Potrebna  je manja potrošnja  struje  jer je vreme razvijanja smanjeno na 16 sekundi

• Reprodukcija rasterske tačke ide od 1% do 99%

• Ploče mogu da izdrže velike tiraže čak i UV bojama i bez pečenja

• Do 90% smanjena potrošnja hemije
 

Trenutno nema komentara